European Foundation for Quality Management ) EFQM)

European Foundation for Quality Management(EFQM)

 

هر سازمانی  صرف نظر از نوع فعالیت . اندازه. ساختار و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی خود نیاز به مدلی دارد که بر اساس آن میزان موفقیت خود را در نیل به آرمانها  و راهبرد های کسب و کار خویش مورد سنجش و اندازه گیری قرار بدهد

مدل  های تعالی سازمانی ابزاری جهت کمک به سازمانها برای سنجش میزان قرار داشتن در مسیر تعالی سازمانی و رشد متوازن هستند این مدلها به سازمانها کمک می کنند  تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود . تفاوت ها را شناسایی و سپس بر اساس این تفاوت ها و بررسی علل وقوع آنها راه حل های بهینه سازی  وضع موجود را شناسایی کرده و آنها را اجرانماییند

 لازم است سازمان ها ماقبل از اقدام به اجرای مدل های تعالی سازمانی . موجود بودن زیر ساخت های ضروری برای انجام این مهم به خصوص زیر ساخت های فکری. رفتاری و انسانی نسبت به اصول ک یفیت را بررسی و از موجود بودن آن نها در سازمان خود اطمینان حاصل نمایند .از این رو اجرای مدلهای تعالی سازمانهای ایرانی منوط به اجرای دو مرحله اصلی زیر است

•بررسی وجود زیر ساختهای لازم برای تعالی سازمانی و تعیین درجه بلوغ سازمانی

عارضه یابی بر اساس یکی از مدلهای تعالی سازمانی و تعیین میزان فاصله از آن

یکی از معضلات ما در ساز مانهای ایرانی . موضوع سبک رهبری این سازمانها است بی شک در صورتی که ما ایرانیان انرژی و وقت لازم را برای ترمیم این قسمت از نقاط ضعف خود صرف کنیم می توانیم به تعالی کسب و کار خود امیدوار بلشیم 

اصول پایه کیفیت

•تمرکز بر مشتری و مشارکت و همکاری با مشتری

Øبازدید مرتب کارکنان با مشتری

Øدرک و شناخت کامل مشتریان

Øلحاظ کردن نیاز های مشتریان در فعالیت های جاری سازمان

Øفعالیت بیش از انتظار مشتری

Øارضاءمشتری بعنوان اولویت شماره یک

Øجمع آوری اطلاعات مرتبط به تغییرات حاصله در نیازهای مشتری بطور سیستماتیک وهدایت و بهبود سازمان در مسیر آن

Øجلوگیری از بروز شکایات مشتری و تلاش برای مراجعه به مشتری برای کسب نظرات وی

•مشارکت کلیه کارکنان

Ø مشارکت داوطلبانه کلیه کارکنان

Øوجود تیمهای که بر اساس ارتباطات باز.اعتماد و علاقه نسبت به یکدیگرهمکاری و معاضدت دارند

Øمهارتهای افراد بر اساس آموزش های مستمر و دایمی توسعه می یابد

Øتصمیم گیری لر اساس حقایق و واقعیات انجام می شود

Øامکان تحلیل شرایط موجود برای همه وجود دارد

Øسرمایه گذاری سازمان روی دانش

Øتقویت کارکنان

Øوجود نگرش کارآفرینی و توسعه مهارتهای رهبری در کلیه سطوح سازمانی

•نگرش فرایند مداری

Øرضایت مشتریان داخلی مورد نظر است

Øفرایندها مهمتر از نتایج هستند

Øاثر بخشی فرایندها اندازه گیری می شوند

Øنتایج مورد نر اندازه گیری شده اند

Øفرایند ها در قالب برنامه ها وروشهای کاری استاندارد مستند شده اند

Øفرهنگ تعالی خواهی به تامین کنندگان نیز توسعه داده شده است

Øکاهش مستمر تغییر پذیری فرایند مورد نظر است

•سازگاری بین اهداف

Øوجود آرمان وماموریت روشن در کلیه سطوح سازمان

Øتعیین وابلاغ اهداف معیین .قابل اندازه گیری.دست یافتنی.واقعی وزمان بندی شده به کلیه سطوح سازمانی

Øمتناسب بودن رفتار مدیران با اهداف تعیین شدهچ

Øوجود اطلاعات متناسب برای اهداف بهبود کیفیت فرایندها

Øتعهد مدیریت ارشد به این اهداف و اتقاء کیفیت

•عمل بر اساس واقعیات

 

Øانجام فعالیت ها وکارها بر اساس حقایق و نه بر احساسات

Øمسایل ریشه ای بر اساس اندازه گیری میزان واقعیات مورد تحلیل قرار می گیرد

Øاهدافی که بر اساس حقایق جمع آوری می شود تحلیل می شوند

Øهزینه های کیفیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد÷

•تمرکز روی بهبود مستمر

Øعملکرد کارکنان و توانایی های آنان وسایر توانایی های سازمان بهبود می یابند

Øبه مسایل به عنوان روشی برای بهبود وفرصت ارتقاء فرایندها نگریسته میشود

Øتاکید بر پیشگیری از وقوع مسایل تا اصلاح آنها

Øبهبودها بر اساس نگرشهای چند تخصصی .سازمان یافته و واقعی سازماندهی و اجرا می شوند

Øگروههای چند تخصصی در سازمان تشکیل شده اند

Øبهبود جامع مورد نظر است وبه آن به عنوان یک کار زود گذر نکاه نمی شود

 

مدل EFQMدر جایگاه یک ابزار عارضه یاب

توضیحات :

1- در تیم خود ارزیابی معمولا افرادی خارج از شرکت مثلا مشاوران نیز حضور دارند

2- روشهای معمول برای ارزیابی بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه .کارگاه . پروفرما.ماتریس و شبیه سازی جایزه

3- در جمع بندی نتایج و شناسایی نشانه ها معمولا به روشهای تصمیم گیری به روش عبارتند از روش پرسشنامه .کارگاه . پروفرما.ماتریس و شبیه سازی جایزه

3- در جمع بندی نتایج و شناسایی نشانه ها معمولا به روشهای تصمیم گیری به روش Expert choice عمل می شود

4- تعیین علل بروز مسئله مهمترین بخش در فرایند عارضه یابی است در واقع با شروع این مرحله عملا مدل عارضه یابی کنار می رود

5- اولویت بندی علل باید بر اساس روش علمی علمی و مهمول و پذیرفته شده باشد

 

6- در تعیین و شناسایی راهکارها باید میزان تاثیر گذاری آنها روی سایر نشانه ها و علل موجود در نظر گرفته شود

 

7- اولویت بندی راه کارها حداقل باید بر اساس معیارهایی مثل هزینه. زمان. تاثیر گذاری. اثر بخشی و غیره انجام شود

مهمترین رکن مدلEFQM بحث خودارزیابی آن می باشد در واقع فرایند خود ارزیابی که روشهای مختلفی برای آن در سازمان بیان شده است ضمانتی است برای اطمینان از نفذ مدل در سازمان

در این روش مدل در ابتدا روشهای ابتدایی و ساده تر را برای خود ارزیابی پیشنهاد می کند و در واقع سازمان را نسبت به مدل تست می کند و وقتی از رفع خطر دفع پیاده سازی مدل اطمینان حاصل شد . روشهایی که بیشتر سازمان را با خود درگیر می کند را ارایه می دهد.

روشهای خود ارزیابی در مدل EFQM

1- پرسشنامه

2- کارگاهی

3- ماتریسی

4- پروفرما

پیشنهاد می شود در سازمان هایی که برای اولین بار قصد خود ارزیابی دترند از روش پرسشنامه و کارگاهی به صورت توامان استفاده کنند. با توجه به اینکه اکثر سازمانهای داخل ایران دارای چنین شرایطی هستند . روش پرسشنامه تخصصی به همراه روش کارگاهی پیشنهاد شده است

نکته حایز اهمیت این است که فرایند خود ارزیابی همیشه در سازمان خواهد ماند و بر حسب نیاز سازمان هر چند مدت این ارزیابی تکرار میگردد

1- حوضه رهبری

معیارها:

üرهبران . ماموریت ها . آرمان ها و ارزشها.ی سازمانی را تعیین و خودشان الگوی فرهنگ برتری می باشند

üرهبران شخصا در ایجاد . توسعه و بکارگیری سیستمهای مدیریت و بهبود مستمر آنها مشارکت می نمایند

üرهبران با مشتریان و شرکاءو نمایندگان جامعه در تماس هستند

üرهبران با ایجاد انگیزه و حمایت از کارکنان از آنها قدردان می نمایند

üرهبران تحولات سازمانی را شناسایی واز آن حمایت می کنند

2- حوضه کارکنان

معیار ها:

üمنابع انسانی برنامه ریزی . مدیریت و بهبود می یابد

üدانش و شایستگی کار کنانان شناسایی.توسعه و پشتیبانی می شود

üکارکنان تشویق به مشارکت شده و توان آنها افزایش می یابد

üکارکنان و سازمانها دارای گفتمان هستند

üکارکنان ساعی شناسایی و مورد قدر دانی و توجه قرار می گیرند

3- حوضه خط مشی و راهبرد

معیارها:

üخط مشی و راهبرد سازمان بر اساس نیاز ها و انتظارات حال وآینده ذینفعان ایجاد شده است

üخط مشی و راهبرد سازمان بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد . تحقیقات. یادگیری و خلاقیت های کاری ایجاد شده است

üخط مشی و راهبرد تهیه شده و به روز در می آیند

üخط مشی و راهبرد سازمان از طریق ساختار فرایند های کلیدی ایجاد شده بکار گرفته می شوند

4- حوضه شراکت و منابع

معیارها:

üمشارکت های خارجی مدیریت می شوند

üمنابع مالی مدیریت می شوند

üمدیریت بر ساختمانه . تجهیزات و مواد

üتکنلوژی مدیریت می شود

üاطلاعات و دانش مدیریت می شوند

5- حوضه فرایند ها

معیارها:

üفرایند ها به صورت سازمان یافته طراحی و مدیریت می شوند

üفرایندها با توجه به نیاز های بهبود یافته و از نو آوریها بر روی آنها برای تامین رضایت و ایجاد ارزش افزوده مشتریان و سایر ذینفعان استفاده می شود

üمحصولات و خدمات بر اساس نیاز مشتری طراحی و تو سعه داده می شوند

üمحصولات و خدمات تولید و تحویل شده و خدمات آنها ارایه می گردد

üارتباط با مشتریان سازمان .مدیریت و تقویت می شود

6- حوضه نتایج کارکنان

معیارها:

üبرداشت های کارکنان . معیارهاو نتایج مستقیم

•عوامل مرتبط با انگیزش

•عوامل مرتبط با رضایتمندی

üمعیارهای عملکردی

•دستاوردها

•انگیزه و مشارکت

•رضایت مندی

•خدمات ارایه شده به کارکنان سازمان

7- حوضه نتایج مشتری

معیارها:

üبرداشت های مشتری

•برداشت های کلی

•محصولات و خدمات

•پشتیبانی حین و بعد از فروش

•وفاداری

üمعیارهای عملکردی

•تصورات کلی

•محصولات و خدمات

•پشتیبانی حین و بعد از فروش

•وفاداری

8- حوضه نتایج جامعه

معیارها:

üبرداشت های اجتماعی. معیارها و نتایج مستقیم

•عملکرد سازمان به عنوان یک شهروند مسئول

•مشارکت با انجمنها و گروههای محلی

•فعالیتهای اجرایی جهت کاهش و جلوگیری از صدمات ناشی از عملیات تولیدی و کاهش خدمات طی چرخه عمر آن

•انجام فعالیت های زیست محیطی و حفظ منابع

üمعیارهای عملکردی:

•پوشش خبری

•رفتار مناسب با مسئولین

•تقدیر نامه وجوایز دریافتی

9- حوضه نتایج عملکرد

معیارها:

üنتایج و پیامد های عملکرد کلیدی

•پیامدهای مالی

•دستاورد های غیر مالی

üشاخص های عملکردهای غیر کلیدی

•فرایندها

•منابع خارجی از جمله مشارکت ها

•مالی

•ساختمانها.ماشین آلات و مواد

•تکنولوژی

•اطلاعات و دانش

 

منبع : http://sanaye-en.blogfa.com/post-2.aspx

/ 0 نظر / 40 بازدید