تاریخچه جوایز کیفیت در جهان - تعالی سازمانی

 اندیشمندان علم مدیریت با تکیه بر تجارب سازمانهای موفق و پیشرو، همواره در پی یافتن راه حلهاییجهت بهبود وضعیت و حرکت به سمت تعالی بوده اند که نتیجه تحقیق و مطالعات آنها ‌،‌ منجر به خلق ابزارهاییهمچون 5S، BSC ،ISO ، SIXSIGMA،PM،CRM و...شده‌اند که هر کدام از این ابزارها در صورت بکارگیری صحیح درزمان و مکان مناسب، می‌تواند منافع مادی و غیر مادی بیشماری را برای سازمانها بهمراه داشته باشد. اما با توجهبه خواست و انتظار همیشگی مدیران (بویژه در سازمانهای ایرانی) و نوع نگاه آنها به چنین ابزارهایی که متکی برنتایج حاصله (نتیجه مداری) می‌باشد، معمولاً خروجی حاصل از بکارگیری این فنون، در حد انتظار نبوده است. اما بهموازات پیدایش تکنیکهای مدیریتی متنوع، مدلهای تعالی سازمانی از دهه 1950 میلادی متولد شدند. مدلهای تعالیسازمانی با الگو‌برداری از شرکتهای موفق دنیا توانسته اند چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمانها در محیط رقابتی ارایه نمایند. ویژگی بارز این مدلها، نوع نگرش به سازمان(کل نگری) است که به مدیریت این امکان را می‌دهد تا ضمن ‌ارزیابی و مداقه سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمانهای مشابه مقایسه نماید. از سوی دیگر، مدل‌ها معمولاً بگونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیکهای مختلف را برای سازمان فراهم می‌سازند .

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آنها نشان می‌دهد که عمدتاً براساس 3 مدل مهم بنیان نهاده شدند که عبارتند از:

· مدل دمینگ (مدل ژاپنی)

· مدل مالکوم بالدریج (مدل آمریکایی)

· مدلEFQM (مدل اروپایی)

در اواخر دهه 1980 ، که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای خاور دور( بویژه ژاپن) قرار داشت، گروهی متشکل از مدیران عامل 14 سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راهکار به سلامت جستن از مخاطره موجود و سردمداری آینده را بیابند. مشورت این گروه و عزم آنان به تاسیس بنیاد غیر‌وابسته کیفیت انجامید. بنیادی که چشم انداز آن، درخشش سازمانهای اروپایی در جهان و ماموریت آن گسترش آگاهی‌ها و ارایه دوره های مدیریت، و شناسایی دست‌آوردها و تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است. بدین ترتیب در سال 1989، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا با نام مخفف EFQMتاسیس شد و کمیسیون اروپا آن را تائید کرد.

مهم ترین اهداف اصلیاعطای این جایزه ها به شرح زیرند:

· افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهرهوری و کیفیت و توجه به مدیریت کیفیت جامع، به واسطه نقش مهم آن در برتری در رقابت.

· ترغیب بنگاه ها و سازمان ها به انجام خودارزیابی های سیستماتیک براساسمعیارهای تعیین شده.

· تشویق و تهییج بنگاه ها به همکاری های مشترک و تشریک مساعیدر طیف گسترده ای از موضوعات مهم و حساس غیرتجاری.

· تشویق و ترغیب سازمان ها بهانتشار اطلاعات در زمینه بکارگیری موفقیت آمیز راهبردهای کیفی و منافع و مزایایحاصل از اجرای این راهبردها.

· تشویق و تحریک سازمان ها به آگاهی ازضرورت های دستیابی به تعالی در کسب و کار و بکارگیری موفقیت آمیز مدیریت کیفیت.

· تشویق سازمان ها به استفاده از مدیریت کیفیت برای بهبود فرآیندها.

جایزه های تعالی سازمانی به پنج دسته بین المللی، ملی، منطقه ای، انجمن هایتخصصی و شرکتی تقسیم می شوند. در شرایط کنونی بیش از 70 کشور در جهان، مدل هایی رابه عنوان مدل ملی برای جایزه تعالی سازمانی ارایه کرده اند. از میان انواع مدل هایموجود، سه مدل زیر در سه قطب اقتصادی دنیا مطرح بوده و از همه مشهورتر هستند:

  •  مدل ادوارددمینگ 
  •  مدل مالکوم بالدریج
  • مدل EFQM

http://www.refah-bank.ir/portal/EFQM/default.aspx?tabid=592

/ 0 نظر / 151 بازدید