ویرایش 2010 مدل تعالی سازمانی EFQM

ویرایش 2010 مدل تعالی سازمانی EFQM

در ویرایش جدید مدل تعالی EFQM مفاهیم بنیادین به صورت محسوسی مورد بازنگری قرار گرفته اند و در حیطه معیارهای مدل آنچه که بیشتر خودنمایی می کند وزن معیارهاست که تغییرات زیادی را شامل شده است.
همچنین در منطق RADAR نیز تغییراتی اتفاق افتاده است که منجر به بهبود کلی آن شده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید