تعاریف تعالی سازمانی

 

1.سر آمدی EXCELLENCE:

عملکرد عالی در مدیریت سازمان و دستیابی به اهداف براساس مفاهیم بنیادین مدل.

2. مقایسه BENCHMARK :

 یک استاندارد اندازه گیری یا مرجع برای مقایسه – شاخص دستیابی به بهترین ها.

3.ترازیابی- بهینه کاوی BENCHMARKING :

 یک فرایند اندازه گیری سیستماتیک و مداوم جهت مقایسه فرایند های کسب و کار با بهترین‌ها.

4. فرهنگCULTURE  :

 مجموعه رفتارها – ارزش ها و اصول اخلاقی که توسط کارکنان سازمان عمل میشود.

5.توانمندسازی EMPOWERMENT :

 ارتقاء مهارت ها – دانش – اطلاعات و اختیارات کارکنان به نحوی که آنها قادر باشند اقدامات لازم برای تولید خروجی های کارآ و اثر بخش را انجام دهند.

6. مالی FINANCES :

 سرمایه های کوتاه مدت لازم برای فعالیت های روز به روز کسب و کار وسرمایه گذاری از منابع مختلف لازم برای فعالیت های بلند مدت سازمان .

7.خوب/بهترین عملکرد GOOD/BEST PRACTICE :

فعالیت های کاری مستند ثابت شده و بدون خطا که فراتر از عملکردهای جاری و شناخته شده در محیط کسب و کار های خاص باشند.

8. اداره GOVERNANCE :

چارچوب اختیارات و کنترل در سازمان ( اداره سازمان)

9.نوآوری INNOVATION :

 تبدیل عملی ایده ها به تعامل اجتماعی – سیستم ها – فرایندها – خدمات و محصولات جدید .

10.سرمایه معنوی INTELLECTUAL CAPITAL :

 ارزش سازمان که در حساب های سنتی محدود نشده . نشان دهنده سرمایه های غیر مشهود سازمان است و تفاوت بین ارزش بازار و مکتوب میباشد . معمولاً شامل مولفه های سرمایه انسانی – سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری میباشد.

11. نتایج کلیدی عملکرد KEY PERFORMANCE RESULTS :

 نتایجی که توسط کارکنان – مشتری و جامعه  پوشش داده نشده و دستیابی به آنها برای سازمان ضروری هستند.

12.دانش KNOWLEDGE :

 دانش بخشی از سلسه مراتب تشکیل شده از داده ها -  اطلاعات و دانش است . داده ها واقعیت های خام هستند. اطلاعات داده های با محتوا و شکل هستند. دانش اطلاعات با راهنمای عملکرد هستند.

13.سیستم مدیریت MANAGEMENT SYSTEM :

چارچوبی از فرایندها و روش های اجرایی که استفاده میشود برای اطمینان از اینکه سازمان بتواند کلیه کارهای لازم جهت دستیابی به اهداف خود را انجام دهد.

14. چالاکی سازمانی ORGANISATIONAL AGILITY :

 توانایی یک سازمان در عکس العمل مثبت در مقابل تغییرات لازم با سرعت – تمرکز – اهداف – اقدامات و جدول زمانی که در توانایی آن برای انجام، تاثیر می‌گذارد.

15.مشارکت ها PARTNERSHIP :

 یک رابطه کاری بین دو یا چند طرف که برای مشتری ارزش افزوده ایجاد کند، شرکاء می‌توانند شامل تامین‌کنندگان – توزیع کنندگان – سرمایه گذاران مشترک و هم پیمان ها باشند.

16. کارکنان PEOPLE :

 کلیه افرادی که به استخدام سازمان در آمده اند شامل تمام وقت – پاره وقت – موقت و قراردادی

17. برداشت-درک PERCEPTION :

 عقیده یک فرد یا یک گروه از مردم.

18. عملکرد PERFORMANCE :

 یک شاخص موفقیت یا پیشرفت دست یافته شده توسط یک فرد-تیم- سازمان یا فرایند .

19. خط مشی و راهبرد POLICY AND STRATEGY :

 استراتژی ، روش اجرای ماموریت و چشم انداز سازمان براساس نیاز های ذینفعان اصلی و پشتیبانی شده توسط خط مشی ها -  طرح ها -  اهداف خرد- اهداف کلان و فرایندها میباشد .

20. فرآیند PROCESS :

ترتیب فعالیت هایی که توسط تولید خروجی های لازم از ورودی های مختلف ارزش افزدوه ایجاد میکنند.

21. زنجیره تامین SUPPLY CHAIN :

 ساختار یکپارچه فعالیت های خرید – تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتری ها، زنجیره میتواند این طور بیان شود شروع از تامین کنندگان تامین کنندگان شما و ختم به مشتریان مشتریان شما.

22.سرآمدی پایدار SUSTAINABLE EXCELLEENCE :

 نتایج عالی در رابطه با عملکرد – مشتریان – کارکنان و جامعه و دستیابی به آنها از طریق رهبری که خط‌مشی و استراتژی را از طریق کارکنان – مشارکت ها و منابع ، و فرایندها پیش می‌برند.

23.ارزش هاVALUES  :

درک و انتظاراتی که تشریح می‌کنند که کارکنان سازمان چگونه رفتار می کنند و روابط کسب و کار بر چه اساس است ( مانند – اعتماد – حمایت – حقیقت ) .

24.آرمان-چشم انداز VISION :

 بیانیه ای که شرح میدهد سازمان در آینده می‌خواهد چگونه باشد

/ 0 نظر / 40 بازدید