# شیوه_تدوین_اظهارنامه_برای_دریافت_جایزه_تندیس_تعالی